Yüksekögretim Kalite Güvencesi

20 Eylül 2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği kapsamında Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) kurularak, kalite güvencesi alanında mevzuat kapsamındaki ilk uygulamalar başlatılmıştır. Söz konusu Yönetmelik kapsamında yükseköğretim kurumlarında 'Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu' nun (ADEK) kurulması sağlanmış ve bütün yükseköğretim kurumları, her yıl hazırlamakla yükümlü oldukları ADEK raporlarını YÖK'e göndermeye başlamıştır.

Yükseköğretim alanında son yıllardaki gelişmeler ve uygulamaların beraberinde getirdiği değişiklik ihtiyacı nedeniyle 2011 yılında 6111 sayılı Kanun ile Yükseköğretim Kanununda (2547 sayılı Kanun) düzenlemeler yapılmış olup, eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları da Kanunda yer almıştır.

Yükseköğretim Kurulu, 23 Temmuz 2015 tarihinde Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğini yayımlayarak Yükseköğretim Kalite Kurulunu kurmuş ve YÖDEK'i ilga etmiştir. Yönetmelik kapsamında ayrıca tüm yükseköğretim kurumların kalite komisyonlarının oluşturulması da zorunlu hale getirilmiştir.

21 üyeden oluşan Yükseköğretim Kalite Kurulu üyelerinin 5'ini Yükseköğretim Genel Kurulu, 4'ünü Üniversitelerarası Kurul seçmekte; diğer üyeler ise paydaş kurumların (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, MYK, TOBB, TÜBA, TÜSEB, TÜRKAK) temsilcilerinden oluşmaktadır. Ayrıca bir öğrenci temsilci de Yükseköğretim Kalite Kurulunda yer almaktadır.

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini ve bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esasları düzenlemektedir.

Yönetmelik kapsamında oluşturulan Yükseköğretim Kalite Kurulu, yükseköğretim kurumlarında kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek üzere aşağıdaki üç temel görevi yerine getirmektedir:

  • Kurumsal Dış Değerlendirme
  • Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Tescili ve
  • Kalite Kültürü konusundaki farkındalığın arttırılması ve kalite güvencesi uygulamalarının yaygınlaştırılması.

Kalite Kültürü konusundaki farkındalığın arttırılması ve kalite güvencesi uygulamalarının yaygınlaştırılması.

Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun bir diğer görevi ise Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının yetkilendirilmesine ilişkin olarak hazırlamış oldukları tescil başvuru dosyalarını değerlendirerek bir rapor ile birlikte Yükseköğretim Genel Kurulu'nun görüşüne sunmaktır.

Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun idari ve mali açıdan özerk bir kurum olarak faaliyetlerine devam etmesi Yükseköğretim Kurulu tarafından öngörülmekte ve buna ilişkin çalışmalar devam etmektedir.