Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ve Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvencesi Standartları ve Yönergesi (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area- ESG) gereğince, yükseköğretim kurumlarının kurumsal değerlendirme raporlarını dikkate alarak, “Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu”nu kalite iyileştirmelerine yönelik tavsiyeleri içerecek şekilde yıl hazırlamak ve tüm paydaşlarına sunmakla yükümlüdür. Durum raporları, kalite güvencesi stratejilerinin yayılması ve geliştirilmesine kurumsal, ulusal ve uluslararası katkıda bulunmanın yanı sıra detaylı analizler, gelişmeler ve güncel eğilimleri ortaya çıkarır, iyi uygulama örnekleri ya da iyileşmeye açık alanlara dikkat çekerler. Ayrıca bu analizler çerçevesinde bir sonraki yıl gerçekleştirilecek eylemlere de ışık tutarlar. Kurumsal değerlendirme süreçlerinin başladığı ilk yıldan itibaren YÖKAK toplam 4 adet yıllık durum raporu ve bir adet 5 yıllık genel değerlendirme raporu yayımlamıştır.

Kapsamlı bir şekilde hazırlanan 2020 yılına ait Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu, yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Türk Yükseköğretim Sistemi ve YÖKAK’ın 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin genel bilgilere, ikinci bölümde YÖKAK tarafından yükseköğretim kurumlarının iç değerlendirme çalışmalarına sağlanan katkılara ve kurum iç değerlendirme süreçlerinin sonuçlarına, üçüncü bölümde 2020 yılı kurumsal dış değerlendirme faaliyetleri hakkında genel bilgilere ve elde edilen değerlendirme sonuçlarına, dördüncü bölümde yükseköğretim kurumlarına ait performans göstergeleri ve bu göstergelerin kalite güvence sistemi ile ilişkilerine, beşinci bölümde YÖKAK tarafından yetkilendirilen/tanınan akreditasyon kuruluşlarının 2020 yılı faaliyetlerine, altıncı bölümde 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin paydaş değerlendirmelerine, yedinci bölümde ise Raporun genelinden elde edilen sonuçlar ile yükseköğretim sistemi ekosistemi ile ilişkili politika geliştiriciler ve karar alıcılara, yükseköğretim sistemi yönetimine, iş dünyası ve mezunlara, yükseköğretim kurumlarına, akreditasyon kuruluşlarına, öğrencilere ve araştırmacılara yönelik önerilere yer verilmektedir. 

2020 yılında YÖKAK tarafından; Kurum İç Değerlendirme Raporlarının niteliği, yükseköğretim kurumlarında yürütülen uzaktan eğitim faaliyetlerinin kalite güvencesi, YÖKAK Değişen Dünyada Liderler Çalıştayı, yükseköğretim kurumlarımızın 2015-2020 dönemi yayın performansı ve kalite güvencesi sistemine öğrenci katılımını ele alan beş tematik inceleme gerçekleştirilmiştir. Bu incelemeler Rapor’da sırasıyla “Kurum İç Değerlendirme Raporlarının Değerlendirilmesi ve Geri Dönüt Verilmesi: 2019 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporlarına İlişkin Tematik Bir İnceleme”,” Yükseköğretim Kurumları 2020 Yılı Uzaktan EğitimdeKalite Güvencesi Durum Raporu”, “Dönüşen Dünyada Liderler Çalıştayı Serisi”,“2015-2020 Yılları Türkiye Yayın Performansı Genel Değerlendirmesi” ve "Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemine Öğrenci Katılımı Durum Raporu" başlıklarıyla beş ek rapor olarak sunulmuştur

Pandemi döneminin yarattığı tüm olumsuz koşullara rağmen, krizi fırsata çevirebilme motivasyonunu yitirmeden faaliyetlerimizin daha nitelikli ve etkili biçimde gerçekleşmesine ve 2020 yılına ait Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu’nun ortaya çıkmasında katkı sunan Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun değerli üyelerine, ulusal ve uluslararası danışmanlarımıza,  çalışanlarımıza, kurumsal dış değerlendiricilerimiz ile  diğer tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunarız.

  • 2020 Durum Raporu (258 sf.)  PDF(12,7 MB)

  • Tematik Analiz Raporu - 2020 Yılı Akreditasyon Kuruluşları (11 sf.)  PDF(1,4 MB)
  • Tematik Analiz Raporu - 2020 Yılı Kurumsal Değerlendirme Süreçleri (65 sf.)  PDF(3 MB)
  • Tematik Analiz Raporu - Yükseköğretim Kurumlarına Ait Performans Göstergeleri ve Kalite Güvene Sistemleri ile İlişkisi  (10 sf.) PDF(912 KB)

  • EK-1 Kurum İç Değerlendirme Raporlarının Değerlendirilmesi ve Geri Dönüt Verilmesi (5 sf.) PDF(734 KB)
  • EK-2 Yükseköğretim Kurumları 2020 Yılı Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Durum Raporu (31 sf.) PDF(1,2 MB)
  • EK-3 Dönüşen Dünyada Liderler Çalıştayı Serisi  (19 sf.) PDF(1,3 MB)
  • EK-4 2015-2020 Yılları Türkiye Yayın Performansı Genel Değerlendirmesi(43 sf.) PDF(4,7 MB)
  • EK-5 2020 Yılı Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemine Öğrenci Katılımı Durum Raporu(13 sf.) PDF(2,2 MB)