Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığından:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 1 (bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Özel Şartlar:

KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle;

POZİSYON UNVANI

ADET

ÖĞRENİM DURUMU

KPSS PUAN TÜRÜ

ARANAN NİTELİKLER

Büro Personeli

1

Ön Lisans

KPSS 93

(En Az 75

Puan)

Yükseköğretim kurumlarının Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları Yönetimi ön lisans programlarının herhangi birinden

mezun olmak.

 

I - BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar:

  1. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’nın 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
  2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  3. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
  4. Başvurular dijital ortamda 15/12/2021-24/12/2021 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını 24/12/2021 tarihi saat 23:59:59’a kadar e-devlet üzerinde YÖKAK-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

II - ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ:

  1. 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü dikkate alınacaktır.
  2. Sıralamaya esas olan, KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde, yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.
  3. 2020 yılı KPSS(B) grubu puan sıralamasına göre her bir unvan için belirlenecek kontenjan sayısı kadar asil aday ile 5 katı yedek adayların isimleri, istenecek belgeler ve diğer hususlar başvuru bitim tarihinden itibaren 10 iş günü içinde www.yokak.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Bilgi için: Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı Telefon: 0312 298 7883

İlan Tarihi: 15/12/2021

Son Başvuru Tarihi: 24/12/2021