AMASYA ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 83 82 56 69 50 96
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 713 656 563 741 1069 1254
20- Doktora Öğrenci Sayısı 10 13 14 12 14 23 28 31
21- Toplam Öğrenci Sayısı 12287 14152 16964 17580 16293 15827 16020 16299
29- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 3301 1448 2122 1649 1893
31- Öğretim Üyesi Sayısı 155 190 210 239 261 302 325 359
32- Öğretim Elemanı Sayısı 450 499 535 576 594 646 674 701
34- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 7,025 11,096 6,54 2,42 8,404 195,741

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 43 46 74 41 40 53,4
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 108 72,5 31 70 70 43,75
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 108 98,33 98 73 66,4 53
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 273 183 261 77 82 76,6
5- SCIMAGO 795 839 751
6- Round University Ranking (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması
8- URAP Türkiye Sıralaması 97 106 104 102 112 124 128 128
9- Webometrics 6827 6296 6881 6709 4648 4865 4905 4767
10- Times Higher Education (THE)
11- QS
12- USNEWS
13- NTU
14- ARWU
15- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi
17- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 5 7 21 7
18- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 1 1 3 1
22- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 52 20 16 8 12 10
23- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 137 31 27 45 25 31 11
24- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 1
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 12 14 14 10 8

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 1 1 1 1 1 1
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,003 0,007 0,011
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı 0,002 0,002 0,002
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı 3 3 4 4 4 5
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı 2 2 4 4 5 7
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı 1 1 1
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 6 413 5 411
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 22,37 37,71 26,8 19,56 21 20
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) 2 7 7 8
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı 2 7 7 12
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak)
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı 53 52 465 831 1520
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 9,94 10,483 12,329 12,271 12,672 11,95 11,104 11,08
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 28,858 27,532 31,41 29,573 28,839 25,563 23,028 21,635
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 27,304 28,361 31,708 30,521 27,429 24,5 23,769 23,251
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,005 0,005 0,003 0,004 0,003 0,006
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,002 0,002
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,017 0,018 0,018 0,034 0,033 0,036
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,559 0,523 0,5 0,845 0,798 0,843

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 64 103 129 103 106 166 215 209
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,413 0,542 0,614 0,431 0,406 0,55 0,662 0,557
3- Atıf Sayısı 781 867 868 891 801 847 828 1006
4- Atıf Puanı 2,555 2,747 1,838 0,887 2,299 1,811 2,283 1,755
5- Q1 Yayın Sayısı 8 12 12 20 12 36 39 46
6- Q1 Yayın Oranı 12,7 12 10,08 19,8 11,76 21,82 18,31 22,33
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 87 123 162 141 156 206 270 306
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,561 0,647 0,771 0,59 0,594 0,666 0,834 0,886
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 0,85 0,77 0,61 0,66 0,69 0,88 1,05 0,83
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 10 15 23 18 11 25 31 42
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 11,5 12,2 14,2 12,8 7,1 12,1 11,5 13,7
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı 1 2
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 0,5 0,7
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 10 7 5 7 8 20 32
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 11,5 5,7 3,1 5 5,1 9,7 11,9 7,8
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 7 14 8 10 8 29 35 37
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 8,4 11,7 5,3 7,7 5,6 15,1 13,6 12,4
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 4 3 12
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,019 0,01 0,033
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 12000 555741 1259617
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı 1 4 1
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı 1 1 1
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) 1
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) 9
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 0,257 2,075 2,556 3,07 3,142 2,844
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 0,084 0,074 0,057 0,059 0,088 0,093 0,095 0,086

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı 10 3
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 816 56 48 18 18 18
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 11 15 120 300