DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 1194 1296 1255 1116 1242 1686 1900
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 9274 10149 10734 8676 4262 5207 4544
20- Doktora Öğrenci Sayısı 1931 2009 2310 2135 2222 2317 2306
21- Toplam Öğrenci Sayısı 69431 73861 76167 70898 65234 65141 62137
27- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 2300 2845 3173 10940 5392 7209 5453
29- Öğretim Üyesi Sayısı 1633 1686 1657 1655 1644 1610 1589
30- Öğretim Elemanı Sayısı 3339 3381 3289 3278 3356 3303 3283
32- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 4,157 3,942 3,823 4,167 14,454 1,743 1,991

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 50 72,4 62,4 44,5 64,5 91,1
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 84,6 62 49,2 46,4 47,5 100
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 62,4 42,2 64,6 96
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 81 100 75,5 35,8 87,5 86,4
5- SCIMAGO 601 619 609 674 701 733 739
6- Round University Ranking (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması 991 889 921 962 998 971 962
8- URAP Türkiye Sıralaması 19 17 19 19 19 17 17
9- Webometrics 1097 1065 1185 1112 1027 1020 1086
10- Times Higher Education (THE) 1001 1001 1001 1001 1201
11- QS 1001 1201
12- QS Avrupa ve Orta Asya Sıralaması 97 113 132 147 154
13- USNEWS 942 1028 1022 1096 1148 1132
14- NTU
15- ARWU 650 650 750 750 750
16- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 23 26 30 16 18 17 16
18- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 4 4 2 9 19 21
19- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 1 2 1 19
23- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 267 220 122 80 83 66
24- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 236 294 301 311 321 50 55
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 35 33 19 14 32 4
26- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 18 18 19 21 19 22

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 0,87 0,87 0,81 0,88 0,88 1 1
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,002 0,003 0,003 0,002 0,003 0,003 0,003
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı 24 25 25 32 31 32 33
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı 12 12 12 14 14 15 15
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı 7 9 10 11 14 14 15
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 1017 10 75 849,5 2105
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 30,58 31,89 26,54 26,59 29,8 26,04 25,5
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı 14 16 15 13 15 16 16
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) 9 71
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı 16 10 82
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak)
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı 0,33 0,36 0,29 0,32 0,36 0,3 0,3
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı 2486 1748 1517 1280 1607 1228 790
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 16,975 17,572 18,525 18,249 16,073 16,31 15,423
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 34,71 35,238 36,771 36,144 32,811 33,461 31,865
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 20,794 21,846 23,158 21,628 19,438 19,722 18,927
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,017 0,018 0,016 0,016 0,019 0,026 0,031
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,028 0,027 0,03 0,03 0,034 0,036 0,037
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,004 0,005 0,003 0,012 0,012 0,011 0,009
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,047 0,042 0,039 0,041 0,043 0,041 0,04
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,968 0,926 0,914 0,891 0,837 0,801 0,764

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 804 896 930 850 1052 1054 1065
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,492 0,531 0,561 0,514 0,64 0,655 0,67
3- Atıf Sayısı 8244 9241 6626 3346 10085 6993 4590
4- Atıf Puanı 5,048 5,481 3,999 2,022 6,134 4,343 2,889
5- Q1 Yayın Sayısı 172 210 199 149 228 259 278
6- Q1 Yayın Oranı 22,632 24,793 22,46 18,237 22,8 25,27 25,76
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 1086 1166 1236 1178 1279 1283 1476
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,665 0,692 0,746 0,712 0,778 0,797 0,929
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 0,81 1,26 1,13 0,94 0,96 0,82 1,11
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 182 243 262 242 275 295 336
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 16,8 20,8 21,2 20,5 21,5 23 22,8
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı 11 24 17 19 25 24 29
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 1 2,1 1,4 1,6 2 1,9 2
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 75 79 80 79 100 116 135
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 6,9 6,8 6,5 6,7 7,8 9 9,1
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 141 179 174 136 166 199 236
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 14,2 16,7 15,9 13 14,4 16,5 16,8
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 46 55 58 49 39 37 25
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,028 0,033 0,035 0,03 0,024 0,023 0,016
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 245402,77 8371148,35 8874000
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı 1 10 24
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı 22 23 27 26 23 33 41
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) 4 2 7 4 9 4
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) 33 5 10
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 4,764 4,883 5,185 4,688 2,403 2,963 2,674
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 1,182 1,192 1,394 1,29 1,352 1,439 1,451

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı 22 7 25
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 3989 2266 3111 5980 6239 827 1454
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 2379 546 1464