İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 251 279 394 369 360
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 2218 2354 1552
20- Doktora Öğrenci Sayısı 174 260 280 310 323
21- Toplam Öğrenci Sayısı 4892 7330 10924 12658 13239
27- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 2103
29- Öğretim Üyesi Sayısı 309 365 378 424 443
30- Öğretim Elemanı Sayısı 662 792 785 863 914
32- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 13,185 8,799 5,996 51,746 49,475

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 142,15 447,39 74,16 128,67
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 135,02 159,51 73,67 92,85
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 259,68 259,34 155,65 68,45
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 102,34 61,01 66,12 112,74
5- SCIMAGO 658 736 735
6- Round University Ranking (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması 1931 1957 1952 2007
8- URAP Türkiye Sıralaması 42 36 38
9- Webometrics 7540 5977 3049 2871 9710
10- Times Higher Education (THE)
11- QS
12- QS Avrupa ve Orta Asya Sıralaması
13- USNEWS
14- NTU
15- ARWU
16- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi
18- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 14
19- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı
20- Akademik personel memnuniyet oranı (% olarak) 54,3 78,2 55,1 56,5
21- İdari personel memnuniyet oranı (% olarak) 58,4 56,5 47,4 57,2
22- Öğrenci genel memnuniyet oranı (% olarak) 72 60 78 52,8
23- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 27 15 15 25 15
24- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 45 34 49 18 33
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 10 4 5
26- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 12 20

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 1 1 1 1 1
2- Öğrencilerin Kayıtlı Oldukları Programdan Memnuniyet Oranı (% Olarak) 55,15 75,5
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,002 0,001
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı 7 7 8
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı 2 2 2
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 19 85 67 93 206
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 16,09
12- Kurum Kütüphanesinde Mevcut (Basılı) Kaynak Sayısı 323493 369866 412452 38432 33050
13- E-Kaynak Sayısı 395475
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı 1
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) 4
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı 2
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak)
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı 0,22 0,18 0,34
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı 0,14 0,18 0,12
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı
22- (Kurum Kütüphanesinde Mevcut (Basılı) Kaynak Sayısı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) 66,127 50,459 37,756 3,036 2,496
23- (E-Kaynak) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 29,872
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 6,677 8,236 12,838 13,557 13,344
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 14,304 17,871 26,661 27,594 27,53
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 7,39 9,255 13,916 14,667 14,485
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,051 0,038 0,036 0,029 0,027
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,036 0,035 0,026 0,024 0,024
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,005 0,009 0,008 0,006 0,007
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,064 0,042 0,03 0,026 0,026
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,474 0,39 0,411 0,374 0,372

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 312 358 309 340 467
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 1,01 0,981 0,817 0,802 1,054
3- Atıf Sayısı 2250 2139 1294 848 552
4- Atıf Puanı 6,544 6,016 5,011 3,366 2,027
5- Q1 Yayın Sayısı 53 60 49 47 69
6- Q1 Yayın Oranı 17,152 17,291 17,073 14,114 14,903
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 451 490 519 526 606
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 1,46 1,342 1,373 1,241 1,368
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 0,65 0,72 0,58 0,65 0,74
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 45 73 69 65 81
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 10 14,9 13,3 12,4 13,4
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı 2 2 2 2
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 0,4 0,4 0,4 0,3
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 21 31 20 29 43
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 4,7 6,3 3,9 5,5 7,1
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 45 54 49 45 58
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 10,5 11,7 11,7 9,9 10,8
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 15 8 30
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,041 0,021 0,071
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 1817585
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı 3
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) 2 23
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller)
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 3,563 3,304 2,352
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 0,563 0,712 0,741 0,731 0,729

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı 15
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 125 2024 205 490
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 192