KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 289 286 349 550 849 1152 1281 1299
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 153 162 188 335 365 520 455 431
20- Doktora Öğrenci Sayısı 4 2 1 3 1 9 14 20
21- Toplam Öğrenci Sayısı 7605 8562 8167 9148 8833 8912 9362 9572
29- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 543 583 390 1055 1165 1221 1217 975
31- Öğretim Üyesi Sayısı 104 106 99 125 152 165 179 196
32- Öğretim Elemanı Sayısı 325 343 329 347 374 404 427 447
34- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 12,78 16,619 15,032 15,271 15,304 7,872 2,553 2,62

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 90 85 90 90 90 90 90 90
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 90 85 90 80 80 80 85 90
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 90 80 85 90 90 90 85 90
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 90 85 90 90 90 85 90 90
5- SCIMAGO
6- Round University Ranking (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması
8- URAP Türkiye Sıralaması 124 111 114 115 129 127 135 137
9- Webometrics 7400 7232 7277 7029 6733 6990 7351 7518
10- Times Higher Education (THE)
11- QS
12- USNEWS
13- NTU
14- ARWU
15- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi
17- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 6 6 2 19
18- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 1 1 3
22- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 34 18 7 32 13 9
23- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 71 38 50 33 39 24 5
24- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 3 3 3
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 20 8 13 7 8 4 9

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 0,5 0,5 0,6 0,6 1 1 1 1
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,001 0,002
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı 1 1 1 1 1
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı 1 2 2 2 2
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 105 457 27 30
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 15,77 14,58 16,71 16,04 15,8 5,11 6,92 4,99
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında)
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak)
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı 482 625
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 18,674 16,574 17,918 17,764 16,618 16,498 15,059 14,521
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 58,356 53,632 59,545 49,312 40,888 40,394 35,922 33,117
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 23,4 24,962 24,824 26,363 23,618 22,059 21,925 21,414
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,034 0,035 0,039 0,062 0,096 0,123 0,134 0,136
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,001 0,001 0,002 0,002
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,018 0,017 0,018 0,017 0,013 0,012 0,012 0,013
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,025 0,025 0,022 0,023 0,04 0,038 0,038 0,036
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,658 0,583 0,608 0,585 0,947 0,874 0,845 0,77

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 60 68 65 46 70 104 98 66
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,577 0,642 0,657 0,368 0,461 0,63 0,547 0,316
3- Atıf Sayısı 627 781 883 773 751 716 668 536
4- Atıf Puanı 5,192 4,792 3,646 1,384 3,803 2,921 3,363 1,872
5- Q1 Yayın Sayısı 11 12 11 9 13 19 10 10
6- Q1 Yayın Oranı 18,64 19,05 17,46 20,45 18,57 20 10,2 16,13
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 67 82 65 59 86 120 104 129
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,644 0,774 0,657 0,472 0,553 0,721 0,598 0,622
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 0,79 0,89 0,8 0,95 0,96 1,02 1,07 1,11
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 4 19 8 11 12 25 18 14
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 6 23,2 12,3 18,6 14 20,8 17,3 10,9
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı 1 1
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 1,2 1,2 0,8 15
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 5 5 4 7 9 14 14
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 7,5 6,1 6,2 11,9 10,5 11,7 13,5 11,6
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 10 8 9 6 9 14 9 13
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 15,9 11,1 14,8 11,1 12,5 12,8 9,6 10,7
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 2 2 1 2 2
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,019 0,02 0,006 0,011 0,01
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 791000 593735 15258070 222366 473935 59950 52656500 10982100
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı 1
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç)
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) 1
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 1,471 1,528 1,707 2,536 1,691 2,255 1,899 1,735
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 0,019 0,009 0,03 0,008 0,059 0,085 0,112 0,102

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı 25 25 25 63 127 106 180
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 207 100 207 120 38 250 59 62
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 104 71 1356 78 80 72 13