TOROS ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 5 16 28 62 95 127 144
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 551 824 731 354 207 285 231
20- Doktora Öğrenci Sayısı 1 1 3 5 6 12
21- Toplam Öğrenci Sayısı 3312 3796 3699 3222 3005 3061 3183
29- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 194 84 41
31- Öğretim Üyesi Sayısı 49 56 54 58 62 68 67
32- Öğretim Elemanı Sayısı 117 126 141 146 159 168 159
34- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 2,038 1,778 2,558 4,375 6,314 7,475 2,132

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 28 55 81 83
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 16 49 56 61
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak)
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 30 53 73
5- SCIMAGO
6- Round University Ranking (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması
8- URAP Türkiye Sıralaması 139 148 154 161 168
9- Webometrics 15885 10032 10402 10347 8546 8467 9097
10- Times Higher Education (THE)
11- QS
12- USNEWS
13- NTU
14- ARWU
15- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi
17- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 1 5 3 3
18- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 1 1 1 1
22- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 1
23- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 2 2 10 15 14 7 28
24- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 2 2 6

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 1 1 1 1 1 1 1
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,011 0,011 0,026 0,03
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı 0,002 0,001 0,004 0,001 0,003 0,002
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı 2 2 2 2
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 106 81 257 250 271
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 12,78 17,84 11,25 12 11,33
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında)
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) 78,8 85,4 84,4
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı 668 809 1177 1246 1286
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 18,735 20,77 18,695 14,856 12,044 11,077 11,308
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 44,735 46,732 48,815 37,397 30,887 27,368 26,836
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 28,308 30,127 26,234 22,068 18,899 18,22 20,019
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,002 0,004 0,008 0,019 0,032 0,041 0,045
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,001 0,002 0,002 0,004 0,005
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,026 0,032 0,021 0,021 0,031 0,024 0,025
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,021 0,031 0,034 0,038 0,046 0,041 0,039
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,581 0,929 0,894 0,842 0,874 0,75 0,786

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 5 16 16 13 11 26 16
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,102 0,286 0,296 0,224 0,177 0,382 0,239
3- Atıf Sayısı 49 152 55 28 70 73 71
4- Atıf Puanı 1 2,714 1,019 0,483 1,129 1,074 1,06
5- Q1 Yayın Sayısı 1 1 2 1 1 1 1
6- Q1 Yayın Oranı 20 7,69 14,29 7,69 9,09 4,76 6,25
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 6 19 24 15 19 27 19
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,122 0,339 0,444 0,259 0,306 0,397 0,284
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 0,69 1,35 0,36 1,09 0,67 1,08 0,97
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 1 5 4 1 3 11 3
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 16,7 26,3 16,7 6,7 15,8 40,7 15,8
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı 1
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 6,7
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 4 3 1 3 1
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 21,1 20 5,3 11,1 5,3
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 1 3 2 3 1 2 2
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 20 17,6 11,8 21,4 6,3 8 11,8
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç)
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller)
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 4,02 6,607 6,315 3,741 2,129 2,632 2,657
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 0,02 0,018 0,056 0,086 0,097 0,176 0,224

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı 2 28
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 112 244 298 804 575 626
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 316 126 3862