Sayın Rektörüm, 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’ne göre Kurum İç Değerlendirme Raporları (KİDR) Mart ayı sonuna kadar web tabanlı sisteme yüklenmektedir. Hazırlanan KİDR’ler, kurumunuzun ilgili yıl içinde eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, kalite güvencesi ve yönetim alanlarında misyon ve stratejilerinizdeki ilerlemeyi yansıtmalıdır. 

Kurulumuz, 2019 Haziran ayı sonuna kadar mezun vermekte olan yükseköğretim kurumlarımızın dış değerlendirme sürecine ilişkin ilk çevrimi tamamlayacaktır. Bu aşamadan sonra saha ziyareti yapılmış kurumlarımızdaki ilerlemeyi bir sonraki saha ziyaretine kadar, hem kurduğumuz sistem üzerinden hem de izleme ziyaretleri ile yapmayı planlamaktayız. Bu şekilde,  kalite sürecinin açık ve şeffaf olarak izlenip raporlanması ve kurumların durumlarının net bir şekilde ortaya konulmasını hedeflemekteyiz. 

Bu aşamalarda, kurumun hazırladığı KİDR’ler en önemli dayanak olacaktır. Amacımız, hazırlanan iç değerlendirme raporlarının, saha ziyaretlerinin ve dış değerlendirme raporlarının kurumun tanımlanan ölçütler bakımından gerçek durumunu tam olarak yansıtmasıdır. Bu nedenle, KİDR’lerin sizlerin sorumluluğunda hazırlanarak, senatonun bilgilendirilmesi ile tamamlanmasını beklemekteyiz.

Kurumların hazırladığı/hazırlayacağı KİDR’lerde, planlama ve uygulama adımlarından çok; kurumun hedef ve stratejilerinin nasıl kontrol edildiği, hangi anahtar performans göstergeleriyle izlendiği ve buna ilişkin hangi önlemlerin alınarak iyileştirmelerin yapıldığı konularına yer verilmelidir. KİDR hazırlama kılavuzunda yer alan ilgili ölçütler kapsamındaki hususların dikkate alınması, beklenen belgeler ve iyileştirme kanıtları ile var ise ilave kanıtların sisteme yüklenmesi önemlidir. Kurum tarafından izlenmesini beklediğimiz performans göstergelerinin dikkatle hazırlanması, varsa kuruma ait ilave göstergelerin eklenmesi gerekmektedir. Süreç boyunca gerekli destek Kurulumuz tarafından verilmektedir. Bu kapsamda, KİDR’lerde özellikle aşağıdaki konulara odaklanılması beklenmektedir:

o  Eğitim ve öğretimde; öğrenme kazanımlarının izlenmesi, öğretim elemanlarının bu kazanımları sağlayacak şekilde eğitim faaliyetlerini yürütmesi, bu faaliyetlere uygun öğrenme ortamlarının sağlanması ve mezunların izlenmesi,

o  Araştırma ve geliştirmede; sonuçların izlenmesi ve katkısı,

o  Kalite yönetiminde; yöneticilerin bilgi yönetim sistemleri ile liderlik yapması.

Yükseköğretimde kalite süreçlerinin başarısı yöneticilerimizin liderliği ve katkısı ile orantılıdır. Katkılarınız için teşekkür ederim. 


Prof. Dr. Muzaffer ELMAS

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı