Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM, Kurul Üyeleri, Kurul Danışmanları ve yükseköğretim kurumlarının rektör, rektör yardımcısı ve kalite komisyon temsilcilerinden oluşan 495 kişinin katılımıyla, Ankara ve İstanbul'da “Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvence Sisteminin Geliştirilmesi” konulu toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS’ın açılış konuşması ile başladı. Prof. Dr. ELMAS konuşmasında: "Yükseköğretim Kurulu’nun çabaları sonucu kurulan idari ve mali yönden bağımsız Kalite Kurulumuz şu ana kadar mezun veren bütün üniversitelerin dış değerlendirme sürecini tamamlamıştır. Bu değerlendirmeler sonunda üniversitelerimizin durumlarını gösteren durum raporlarını yayınladık. Bu raporlar ışığında üniversitelerimizin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve kalite güvence sistemlerine ilişkin güçlü ve iyileştirmeye açık yönlerini gözlemledik. Bu aşamadan sonra saha ziyareti yapılmış kurumlarımızdaki ilerlemeyi bir sonraki saha ziyaretine kadar, hem kurduğumuz sistem üzerinden hem de izleme ziyaretleri ile gözlemlemeyi planlamaktayız.  Bu şekilde kalite sürecinin açık ve şeffaf olarak izlenip raporlanması ve üniversitelerin durumlarının net bir şekilde ortaya konulmasını hedeflemekteyiz. Bu toplantıda; üniversitelerde yapılan dış değerlendirmeler, hazırlanan iç değerlendirme raporları ve değerlendirme takımlarının geri bildirimleri doğrultusunda hazırladığımız ve üniversitelerimizi geliştirmek adına yaptığımız çalışmalar paylaşılacaktır. Bu kapsamda “YÖKAK Bilgi Portalı” ve “Bilgi Yönetim Sistemi” tanıtılacaktır.

Üniversitelerimizin Kurum İç Değerlendirme Raporları, değerlendirme sürecinin en önemli noktasıdır. Bu aşamada kurumlardan beklentimiz planlama ve uygulama adımlarından çok; kurumun vizyon ve misyonları başta olmak üzere eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve kalite güvence sistemlerine ilişkin politika hedef ve stratejilerinin kontrol edildiği, bu hedef ve stratejilerin hangi performans göstergeleriyle izlendiği ve buna ilişkin hangi önlemlerin alındığını belgeler ve kanıtlarla bize sunmalarıdır. Bunun için hazırladığımız web tabanlı raporlama ve izleme sistemi ile üniversitelerimize çevik, hızlı ve kullanımı kolay bir dijital ortam sağladık.  Ayrıca süreç boyunca gerekli destek Kurulumuz tarafından verilmiştir.” diyerek sözlerine devam etti.

“Güçlü bir kalite güvencesi sistemi için, kurumlarda kalite kültürünün tüm birimlere yaygınlaştırılması gerekmektedir. Başarılı sonuçlar elde edebilmek için en önemli faktör süreç ve veri yönetiminde bilişim destekli yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve program akreditasyonunun teşvik edilmesidir. Üniversitelerimizin kalite süreçlerini yönetebilmeleri için önce sistem kurmaları gerekmektedir. Çünkü sistem kurmak değerlendirmeden önemlidir. diyerek konuşmasına son verdi.

YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM  “2018 Yılı Yükseköğretim ve Kalite Güvencesi Durum Raporu” adlı sunumunda; YÖKAK 2018 yılı faaliyetleri, 2018 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programına ilişkin nitel ve nicel veriler ve üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemlerinde kalite güvencesi süreçlerine ilişkin 2018 yılı durum raporundan elde edilen sonuçları aktardı. 

Prof. Dr. YILDIRIM konuşmasında: “Yükseköğretim Kalite Kurulu 2018 yılı durum raporuna göre, YÖKAK 2018 yılında 24’ü devlet 20’si vakıf ve 1’i vakıf MYO olmak üzere 45 yükseköğretim kurumunu dış değerlendirme programından geçirmiştir. Program dâhilinde 45 adet değerlendirme takımı oluşturulmuş ve kurumlar ziyaret edilerek değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler ışığında 2018 yılı durum raporu yayımlanmıştır. Rapora göre üniversitelerimizin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemlerine ilişkin güçlü ve iyileştirmeye açık yönleri belirlenmiştir. Yükseköğretim kurumlarında kalite güvence sisteminin en önemli boyutu, öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin hedeflenen yeterliliklere ulaşabilmesinin güvence altına alınmasıdır. Bu kapsamda öğrencilerin program yeterliliklerine ulaşılıp ulaşılmadığının sistematik bir şekilde izlenmesi ve öğrenci merkezli aktif öğrenme yöntemlerinin kullanımına yönelik tanımlı süreçlerin olması gerekmektedir. Ayrıca, araştırma-geliştirme faaliyetlerine paydaş katılımının sürekliliğinin sağlanması ve girişimcilik ekosistemini destekleyici merkezlerin (TTO, Kuluçka Merkezi, Teknopark vb.) kurulması gerekmektedir. Kalite Güvence Sistemi kapsamında yükseköğretim kurumları, eğitim-öğretim sistemlerinde önemli bir araç olan program akreditasyon süreçlerini teşvik etmeli ve yaygınlaştırmalıdır.” diyerek konuşmasına devam etti. 

“Yükseköğretim kurumları kalite güvence sistemlerini kurarken, PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) döngüsü ile kendilerine yol haritası oluşturarak, kalite politika ve süreçlerini güncellemelidir. Ayrıca, kalite yönetim çalışmalarına tüm birimlerin etkin katılımının sağlanması, iç ve dış paydaşların kalite güvence sistemine katkıda bulunması, kurum genelinde kalite kültürünün yeterli düzeyde yaygınlaşmış olması ve stratejik plandaki hedeflerin kalite güvence sistemi ile entegrasyonunun güçlü olması gerekmektedir.” diyerek konuşmasına son verdi.

YÖKAK Danışmanı Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU ise “Kalite Komisyonları için Bilgi Portalı” adlı sunumunda üniversitelerin kalite komisyonları için rehber niteliği taşıyan YÖKAK Bilgi Portalı’nı tanıttı. Prof. Dr. AKKOYUNLU konuşmasında: “Yükseköğretim kurumlarının kalite güvencesi çalışmalarını yürütebilmeleri için kalite komisyonlarını oluşturması gerekmektedir. Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’na dâhil edilen kurumlardaki komisyonların en önemli sorumluluğu ise Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) ve Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR)’nu YÖKAK’a sunmalarıdır. Bu raporlar hazırlanırken ortak terimlerin/aynı dilin kullanılması, komisyonların sürekliliği, eğitimi ve ihtiyaç duydukları bilgiye daha hızlı ulaşabilmeleri için YÖKAK Bilgi Portalı tasarlanarak kullanımına sunulmuştur. YÖKAK tarafından hayata geçirilen Kalite Komisyonları Bilgi Portalı projesinin hedefi; yükseköğretim kurumlarının iç kalite güvence sistemlerini yapılandırma süreçlerinde başvurabilecekleri çevrim içi bir bilgi kaynağı ve kılavuz olmasıdır.” diyerek sözlerine son verdi.

YÖKAK Danışmanı Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK, "İç Kalite Güvence Sisteminde Program Değerlendirme ve Üniversitelerin Kullanımına Sunulacak Bilgi Yönetim Sistemi" konulu sunumunda; Kalite Güvence Sistemi’nin kurulmasında öncelikle bütünleşik bilgi sistemlerinin kurulmasının önemli olduğunu ve Üniversite Yönetim Sistemi’nin bütün süreçler ve paydaşlar ile birleştirilerek, karşılıklı veri alışverişini yapacak şekilde tasarlanması ve kurumsal kimliği yansıtan program değerlendirme ve kalite anlayışına uygun şekilde dizayn edilmesi gerektiğini söyledi. Bu kapsamda üniversitelerin kullanımına sunulacak olan bilgi sistemini tanıtan Prof. Dr. KOCABIÇAK, bu konuda üniversitelere gerekli desteğin verileceğini belirtti.

Ayrıca toplantıda, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun EYİDOĞAN, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali SINAĞ, Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa KURT, Medipol Üniversitesi Kalite Komisyon Koordinatörü Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK ve Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İpek KARAASLAN tarafından, "İç Kalite Güvence Sisteminde Program Değerlendirme"ye ilişkin deneyimler paylaşıldı.

Toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. 

Açılış - Prof. Dr. Muzaffer ELMAS.pdf

YÖKAK 2018 Yılı Durum Raporu - Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM.pdf

YÖKAK Bilgi Portalı - Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU.pdf

Başkent Üniversitesi - Prof. Dr. Füsun EYİDOĞAN.pdf

Ankara Üniversitesi - Prof. Dr. Ali SINAĞ.pdf

Marmara Üniversitesi - Prof. Dr. Mustafa KURT.pdf

İstanbul Medipol Üniversitesi - Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK.pdf

Yeditepe Üniversitesi - Prof. Dr. İpek KARAASLAN.pdf

YÖKAK Bilgi Yönetim Sistemi - Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK.pdf