Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığından:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 2 (iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.


Özel Şartlar:

KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle;

2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır.

Sadece bir unvan için başvuruda bulunulacaktır.


Yerleştirme yapılacak unvanlar;

POZİSYON

 UNVANI

ADET

ÖĞRENİM

DURUMU

KPSS PUAN

 TÜRÜ

ARANAN

NİTELİKLER

Mühendis

1

Lisans

KPSS P3

(En Az 75

Puan)  

Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

Mühendis

1

Lisans

KPSS P3

(En Az 75

Puan)

Yükseköğretim kurumlarının Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmak.


I - BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar:

1. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’nın 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir. 

4. Başvurular dijital ortamda 06/06/2022-15/06/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını 15/06/2022 tarihi saat 23:59:59’a kadar e-devlet üzerinde YÖKAK- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

II- ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

1. 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır.

2. Sıralamaya esas olan, KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde, yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.

3. 2020 yılı KPSS(B) grubu puan sıralamasına göre her bir unvan için belirlenecek kontenjan sayısı kadar asil ile 5 (beş) katı yedek adayların isimleri, istenecek belgeler ve diğer hususlar başvuru bitim tarihinden itibaren 10 iş günü içinde www.yokak.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Bilgi için: Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı

Telefon: 0312 298 7883

İlan Tarihi: 06/06/2022

Son Başvuru Tarihi: 15/06/2022