2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun 15 numaralı sütununda yükseköğretim kurumlarına ve programlara ilişkin akreditasyon bilgileri yer almaktadır. Üniversitenin adının bulunduğu satırda “YÖKAK” ifadesinin bulunması ilgili üniversitenin Kurumsal Akreditasyona sahip olduğunu gösterirken; yükseköğretim programlarının bulunduğu satırda yer alan MÜDEK, VEDEK, TEPDAD vb. ifadeler ilgili programın Program Akreditasyonuna sahip olduğunu göstermektedir. Kurumsal akreditasyon yükseköğretim kurumunun bütünüyle (liderlik, yönetim, eğitim, araştırma, toplumsal katkı gibi faaliyet alanlarının tümü için) kalite değerlendirmesini ortaya koyarken; program akreditasyonu ilgili öğretim programının kalite güvencesi değerlendirmesini ortaya koymaktadır. 

Kurumsal Akreditasyon Nedir?

Kalite güvencesi, en basit biçimiyle; bir yükseköğretim kurumunun amaç, hedefler ve politikalarının gerçekleşmesini güvence altına almak için kurduğu sistem, süreç ve mekanizmaları ifade etmektedir. Yükseköğretim Kalite Kurulu; Türkiye’de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarının temel faaliyetlerini (eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı) kalite güvencesi sistemi bağlamında kurumsal düzeyde değerlendirerek ilgili yükseköğretim kurumu hakkında bir kurumsal akreditasyon kararı vermektedir.

Kurumsal Akreditasyon Programı YÖKAK tarafından belirlenen ölçütler ile gerçekleştirilmektedir. Bu ölçütleri yeterli düzeyde karşılayan yükseköğretim kurumlarına 5 yıl süreyle tam akreditasyon, kısmi düzeyde karşılayan yükseköğretim kurumlarına 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon verilmektedir. YÖKAK tarafından kurumsal akreditasyon verilen yükseköğretim kurumlarının bilgileri YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

YÖKAK’tan Kurumsal Akreditasyon belgesi almış bir yükseköğretim kurumu temel faaliyet alanlarında vadettiği hedeflere ulaşmayı güvence altına almak için ilgili mekanizmaları oluşturmuştur; bunların önemli bir bölümünü iyi biçimde çalıştırmakta, izlemekte ve iyileştirmektedir. Bu bağlamda karar alma mekanizmalarına tüm iç ve dış paydaşlarının katılımını önemsemekte, öğrenci geri bildirimlerini özellikle dikkate almakta ve karar alma süreçlerine yansıtmaktadır. Öğretim programlarını bilgi çağının gerekleri, değişen öğrenci özellikleri ve öğrenci merkezli öğrenme anlayışı temelinde sistemli biçimde güncellemekte, program-ders uyumunu, öğrenci iş yükü dengesini, programların yürütülmesini ve ölçme değerlendirme süreçlerini izlemektedir. Öğrenme kaynakları ve öğretim üyesi yeterliklerini sürekli biçimde geliştirmek için çalışmaktadır. Kurumun araştırma yetkinliklerini öğrenci katılımı, doktora ve doktora sonrası olanaklar, ayrıca araştırmacı yetkinliği gibi boyutları düşünerek sürekli geliştirmektedir. Toplumsal katkı faaliyetlerini sistematik biçimde ele almakta; kaynaklar ve çeşitlilik gibi unsurları gözeterek iyileştirmektedir.     

Detaylı bilgi ve Kurumsal Akreditasyon Raporları için: 

https://yokak.gov.tr/degerlendirme-sureci/kurumsal-akreditasyon-programi-nedir

https://yokak.gov.tr/Common/Docs/KidrKlavuz1.4/Kurumsal_Dis_Degerlendirme_ve_Akreditasyon_Olcutleri_Surum_3.0.pdf 

https://yokak.gov.tr/raporlar/akredite-olan-kurumlar

Program Akreditasyonu Nedir?

Program Akreditasyonu; bir akreditasyon kuruluşu tarafından belirli bir alan için önceden belirlenmiş, akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından ne derecede karşılanıp karşılanmadığını ölçen bir dış değerlendirme sürecini ifade etmektedir. Türkiye’de akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirme ve tanınma faaliyetlerinden Yükseköğretim Kalite Kurulu sorumludur. Ulusal akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının tanınması süreci YÖKAK tarafından belirlenen ilke ve ölçütler kapsamında yürütülmektedir.

2016 yılından itibaren YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda (Eski adıyla ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu) YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşlarının akredite ettiği program bilgileri yer almaktadır.

Detaylı bilgi ve Program Akreditasyonu Kuruluşları için:

https://yokak.gov.tr/akreditasyon-kuruluslari/ulusal-akreditasyon-kuruluslari

https://yokak.gov.tr/akreditasyon-kuruluslari/uluslararasi-akreditasyon-kuruluslari

https://yokak.gov.tr/akreditasyon-kuruluslari/tescil-suresi-devam-edenler

https://yokak.gov.tr/akreditasyon-kuruluslari/uluslararasi-taninan-akreditasyon-kuruluslari

NOT: Kurumsal Akreditasyon Programı, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından halen gönüllülük esasıyla yürütülmektedir. Bu bağlamda 2020 yılında 11 ve 2021 yılında 12 üniversite bu programa dahil olmuştur. Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği gereğince 2027 yılına kadar bütün yükseköğretim kurumlarının Kurumsal Akreditasyon Programında değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu kapsamda 2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda kurumsal akreditasyonu bulunmayan yükseköğretim kurumlarının değerlendirmeleri önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek olup; değerlendirme sonuçları kamuoyuyla paylaşılacaktır.